Je bent niet ingelogd   

De Kieviten worden gesponsord door:

 


Eerstvolgende evenementen

NaamBegindatum
3e Aart van Hovenloop02-09-2018
1500 meterloop05-09-2018
Oostland halve marathon09-09-2018
Korte baan jeugd10-09-2018
Rottemerenloop30-09-2018
Najaarscross04-11-2018
St. Nicolaasloop01-12-2018
4e Aart van Hovenloop09-12-2018


Beleidsplan 2015 - 2019

1. INLEIDING


Voor u ligt het vernieuwde beleidsplan van Atletiek-, trim- en wandelvereniging “De Kieviten”. In dit beleidsplan zet De Kieviten het beleid dat de afgelopen jaren is uitgezet voort. De laatste jaren gaat het De Kieviten voor de wind: de interne activiteiten vinden met grote regelmaat plaats en zijn van een goede kwaliteit, er is ruime aandacht in de plaatselijke pers en de website is uitgegroeid tot een populair communicatie middel. In de afgelopen beleidsperiode hebben zowel de jeugdafdeling als de wandelafdeling hun 10-jarig bestaan gevierd.
Met dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de activiteiten voor de komende vijf jaar. Daarbij wordt invulling gegeven aan de fundamentele doelstelling van de vereniging: het op plezierige manier bedrijven van sport in een aantrekkelijke omgeving. De uitwerking van dit beleidsplan vindt plaats in de jaarlijkse planning en begroting, tenzij tot langdurige verplichtingen moet worden overgegaan. Dan zal een afzonderlijk plan aan de leden worden gepresenteerd.

2. HUIDIGE SITUATIE EN AMBITIES


Schets van de Kieviten in 2009.
De atletiek-, trim- en wandelvereniging “De Kieviten” heeft als statutaire doelstelling het bevorderen van de sportbeoefening in welke verschijningsvorm dan ook (statuten, art. 3). Zij is ontstaan uit een op trimmen gerichte afsplitsing van de omnivereniging Weidevogels uit Bleiswijk. Later zijn daaraan de afdelingen jeugdatletiek en wandelen toegevoegd. De Kieviten richt zich op het beoefenen van wegatletiek, veldatletiek (voornamelijk jeugd), (zaal)training, wandelen en nordic walking. De Kieviten heeft de laatste jaren een flinke groei doorgemaakt als gevolg van de toename van het inwonersaantal in de regio en de populariteit van de loopsport.
Binnen De Kieviten bestaat een selecte groep wegatleten die regionaal op een hoog niveau presteren. Binnen deze groep bestaat de wens deze prestaties verder uit te bouwen en zo mogelijk te verbreden.

Ontwikkelingen naar 2014

Het stimuleringsbeleid van de overheid voor meer bewegen en de grotere aandacht voor gezondheid heeft al geleid tot een toenemende belangstelling voor alle verenigingsactiviteiten. Het zijn vooral de vrouwen in de leeftijd van 25 tot 50 jaar die hun achterstand in de loopsport aan het inhalen zijn. De Gemeente Lansingerland zal in de komende jaren sterk groeien. Er wordt circa 50% groei verwacht in de geplande periode. Deze groei zal onvermijdelijk ook leiden tot een toenemende belangstelling voor de activiteiten die De Kieviten bieden. Bij een evenredige groei van het ledental van De Kieviten kunnen we een groei verwachten van de huidige circa 400 leden naar circa 600 leden. Mogelijkheden voor de wegatletiek en het wandelen zijn in de recreatiegebieden volop aanwezig. De binnentrim afdeling maakt één maal per week gebruik van een gymnastiekzaal en kent ook geen beperking van de instroom. De veldaccommodatie. Deze accomodatie is te beperkt om te kunnen uitgroeien naar een volledige atletiekvereniging, maar voldoet op dit moment aan de behoefte van de jeugdafdeling. Een knelpunt is het vinden van trainers om te voorzien in het verenigingskader. Dit geldt voor alle onderdelen van de vereniging.

Beleid voor de periode 2009-2014

Genoemde ontwikkelingen maken het zeer waarschijnlijk dat De Kieviten te maken zullen krijgen met een toename van het ledenaantal. Deze schaalvergroting mag niet ten koste gaan van het eigen sociale karakter. De sportbeoefening zal blijven plaats vinden in kleine groepen, van een zo vast mogelijke samenstelling. Potentieel kunnen andere loopgroepen in de nabije regio leiden tot concurrentie. Binnen deze concurrentie is het belangrijk dat De Kieviten zichzelf blijft en zich sterk blijft profileren als een gezellige maar ook professionele vereniging, waar mensen graag heen gaan om hun geliefde sport te bedrijven.
Het is wenselijk om een jeugdbeleid te ontwikkelen voor het behoud van jeugdleden wanneer zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Er zal ook een plan opgesteld worden voor de stimulering en begeleiding van toplopers binnen De Kieviten. Dit komt reeds tot uiting in trainingsplannen en in de individuele begeleiding van deze lopers.
Ook op wandel en nordic walking gebied zullen nieuwe initiatieven ontplooid worden. Te denken valt aan een wandeltraining overdag, een tweede nordic walking training op woensdagavond, een beginners wandelgroep en/of langzamere wandelgroep en eventueel op termijn een snelwandelgroep.

3. PROCEDURES EN INTERNE COMMUNICATIE


Nieuwe leden worden geïnformeerd via een uitgebreide brief van de secretaris. Additionele informatie is verkrijgbaar op de website, www.dekieviten.nl. Hier is ook informatie te vinden over een gezonde leefstijl, bewegen in het algemeen, enz. Voor de communicatie met de leden wordt nu gebruik gemaakt van het clubblad 'Trimt' en de website. Toch is de informatieverstrekking aan de leden nog niet optimaal. Informatie over bestuurs- en commissieleden en hun activiteiten zullen daarom een meer prominente plaats krijgen in 'Trimt' en/of op de website. Er zal worden bezien in hoeverre de papieren versie van 'Trimt' op termijn kan overgaan in een digitale versie via de website. Dit laat onverlet dat een papieren versie steeds verkrijgbaar moet zijn.

4. EXTERNE COMMUNICATIE


De Kieviten streeft een consequente huisstijl na in al haar communicatie-uitingen. Daaronder vallen: logo, briefpapier, website, kleding, affiches en folders. De gedrukte affiches en (strooi)folders gebruikt De Kieviten voor aankondiging van verenigings- en jeugdactiviteiten. De Kieviten is en blijft aangesloten bij de bonden KNAU (Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie) en KNBLO ( Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding) die als overkoepelende organen de betreffende sporten organiseren en ondersteunen. Daarbij maakt De Kieviten waar nodig gebruik van de professionele ondersteuning die deze bonden bieden of via deze bonden wordt geboden.
Om het sponsorbeleid beter in beeld te krijgen is er een sponsordossier aangelegd. Hierin zijn de sponsors, de potentiële sponsors en de sponsorcontracten opgenomen.

Er is een PR- en communicatiefunctie ingevuld. Binnen de PR-commissie zijn diverse subcommissies gevormd. Er wordt voor gezorgd dat alle wedstrijdaankondigingen en uitslagen in de regionale weekbladen worden geplaatst. De Kieviten organiseert meerdere sportieve evenementen en kan op verzoek samenwerken met een of meer scholen. Daarbij kunnen de scholen gebruikmaken van de accommodatie en adviezen van De Kieviten. Om van een onbezorgde sportbeoefening in het recreatiegebied verzekerd te blijven, zal regelmatig overleg met GZH (Groenservice Zuid-Holland) en de gemeente worden gepleegd. Op raakvlakken van onze sportbeoefening zal afstemming plaatsvinden met andere sportverenigingen.

5. CLUBSFEER, CULTUUR EN NEVENACTIVITEITEN


De Kieviten wil een sportieve en gezellige vereniging zijn waarbinnen aan de leden, man en vrouw, jong en oud, zowel recreatief als in wedstrijdverband, de gelegenheid wordt geboden om hun sport te beoefenen. Bij De Kieviten zijn ook nevenactiviteiten en inherent daaraan de cultuur belangrijk. Voor de commissieleden en anderen die zich structureel voor De Kieviten inzetten, wordt jaarlijks een activiteit georganiseerd. Eveneens worden er jaarlijks terugkerende activiteiten voor de jeugd en voor de senioren georganiseerd.

6. BESTUUR, MANAGEMENT EN STRUCTUUR


De Kieviten kent een bestuur met de volgende functies: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en nog één of meer andere leden. Voor alle functies binnen het bestuur bestaat een globale functiebeschrijving. Op dit moment zijn alle posities ingevuld. Bij vacatures streeft het bestuur ernaar om deze in te vullen op een wijze die recht doet aan de samenstelling van De Kieviten, d.w.z. man en vrouw, jong en oud, atletiek en wandelen en Invorm.
De Kieviten kent een commissiestructuur met de volgende commissies: Kantine, Materiaal, Trainingen (weg, wandel, jeugd en Invorm), Evenementen, Wedstrijden, PR & Sponsoring.
Ieder bestuurslid houdt contact met één of meerdere commissies. Het overleg tussen de commissievoorzitter en het bestuurslid wordt onderling afgesproken. De commissies vullen eens per jaar een evaluatieformulier in waarmee zij de bemensing, activiteiten van het afgelopen jaar, plannen voor het komende jaar en de financiële gevolgen hiervan vastleggen, zodat het bestuur hiermee rekening kan houden bij het opstellen van de volgende begroting. Het bestuur heeft inmiddels ook een vertrouwenspersoon voor sociale veiligheid aangesteld. De jeugd krijgt aandacht via het jeugdtrainersoverleg. Om het jeugdbeleid te versterken is een bestuurslid met de portefeuille jeugdbeleid aanwezig in het bestuur.

7. PERSONELE ZAKEN


Tweemaal per jaar wordt er door de trainers van de diverse onderdelen (Invorm, jeugd, wandelen en wegatletiek) overleg gevoerd over de sportieve beleidsvoering. Individuele functioneringsgesprekken worden naar behoefte gevoerd, waarbij ook naar de wensen en behoeften van de trainers wordt gevraagd. Tevens wordt aandacht besteed aan welk kwaliteitsniveau trainers dienen te voldoen en wordt getoetst of de trainers de trainingen uitvoeren volgens de beschrijving. Daarbij hoort het volgen van cursussen en/of bijscholingen voor trainers, bestuursleden en andere vrijwilligers.

Instandhouding en uitbreiding van het trainersbestand vereist permanente aandacht van het bestuur. Met de verwachte groei van het ledenaantal zal het tekort alleen maar groter worden. Gezocht wordt naar uitbreiding vanuit het huidige ledenbestand, waarbij een beperkte opleiding geaccepteerd wordt.

8. SPORTIEF AANBOD


Binnen De Kieviten wordt aangeboden: wegatletiek, binnentrim (Invorm), sportief wandelen, nordic walking, veldatletiek voor de jeugd. Bij de trainingen wordt invulling gegeven aan het streven zoveel mogelijk leden in staat te stellen op het gewenste niveau training te volgen. Zowel de recreatieve sportbeoefenaar als de meer competitief ingestelde sporter komt hierbij aan zijn trekken. Het trainingsaanbod biedt zowel voor recreatieve als prestatieve sporters voldoende uitdaging.

Wegatletiek

Naast een aantal leden die louter voor plezier, gezondheid of fitheid hun sport bedrijven, bestaat bij een belangrijk deel de wens om zich in competitieverband met anderen te meten. Om dit binnen de vereniging mogelijk te maken heeft de Kieviten een wedstrijdcommissie. Hieronder worden doel en uitgangspunten beschreven voor de activiteiten die de wedstrijdcommissie organiseert. Deze zijn ineerste instantie gericht op het hardlopen. Het streven is het bieden van de gelegenheid aan zoveel mogelijk leden van De Kieviten om sportieve activiteiten te ontplooien en hun prestaties te meten met anderen. Daarvoor worden prestatielopen georganiseerd zowel voor leden als voor deelnemers van buiten de vereniging. Een minimale deelname is daarbij vereist om het competitiegevoel te versterken en om de inzet van de vrijwilligers betrokken bij de organisatie te rechtvaardigen. De gezamenlijke inzet van wedstrijd deelnemers en bij de organisatie betrokken vrijwilligers waarborgt een saamhorigheidsgevoel dat kenmerkend is voor de sfeer bij De Kieviten. De organisatie beoogt een kostendekkende exploitatie voor de wedstrijden.
Er is een clubkampioenschap voor leden ingesteld. De puntentelling wordt door de wedstrijdcommissie bijgehouden. De telling is erop gebaseerd om deelname aan de diverse lopen zoveel mogelijk te stimuleren.
De aspecten die hierboven zijn behandeld, garanderen dat sportief gezien veel leden en potentiële leden sport kunnen bedrijven op hun niveau.
De vereniging zal deelname aan regionale loopcircuits stimuleren omdat daar aan stimulans van uitgaat voor het verbeteren van prestaties en voor de versterking van het verenigingsgevoel.

Jeugd
Uitgangspunt is dat ook voor de jeugd van 8 – 18 jaar de Kieviten een sportieve en gezellige vereniging wil zijn, waar zowel in recreatieve zin als in wedstrijdverband de atletieksport wordt bedreven.
Voor de trainingen worden de jeugdleden ingedeeld naar leeftijd: van 8 t/m 11 jaar zijn zij pupil en van 12 t/m 18 jaar junior.
Het aanbod van de trainingen wordt afgestemd op de behoeften van het kind. Dit zal onder andere afhangen van de leeftijd van het kind. Zo zal de training van de pupillen deels in spelvorm plaatsvinden.
Jeugdleden worden gestimuleerd om deel te nemen aan de club- en regionale wedstrijden door informatieverstrekking en begeleiding. Deelname aan de wedstrijden is niet verplicht; het blijft de keuze van het kind en zijn/haar ouder(s).

Overgang naar de senioren

Om de overgang van de junioren naar de senioren soepel te laten verlopen en de junioren voor de xclub te behouden is het belangrijk dat er goed overleg plaatsvindt tussen de trainer van de jeugd, de trainer van de senioren en de junior zelf. Individueel zal bekeken moeten worden welke trainingsvorm het beste bij de wensen en mogelijkheden van de junior/beginnend senior aansluit.

Wandelen en Nordic walking

Uitgangsputh voor de wandelafdeling is het concept van 'sportief wandelen', zoals dit door de Atletiekunie en de KNBLO wordt gepropageerd. Hiermee onderscheidt he wandelen bij de Kieviten zich van 'gewoon wandelen'. Het streven is om in 2009 te beginnen en met een opstapcursus voor wandelaars en zo mogelijk ook voor Nordic walking, analoog aan het concept van de wegatletiek. Voor de wandelaars wordt zo mogelijk jaarlijks een prestatieve wandeltocht georganiseerd, waaraan ook wandelaars van andere verenigingen kunnen deelnemen als tegenprestatie voor hun wandeltochten.

Binnentrim

De afdeling Invorm verheugt zich in een constante belangstelling en biedt een brede en aantrekkelijke vorm van conditietraining. Een voortdurende PR is van belang om het deelnemersaantal op peil te houden.

9. ACCOMMODATIE


Er leeft een wens binnen De Kieviten om te komen tot een volwaardige atletiekbaan van 400 meter en technische voorzieningen. Deze is speciaal bedoeld voor de jeugd en voor wedstrijdlopers, maar ook voor anderen die hier graag op trainen. De huidige faciliteit (grasveld) voor de jeugd is gelegen op het sportpark aan de Merenweg in Bleiswijk en is beperkt van omvang. Deze faciliteit staat bovendien onder druk vanwege capaciteitsproblemen bij de hockey- en de voetbalvereniging. Bij reorganisaties in 1994 en 2008 heeft De Kieviten ruimte ingeleverd. Gezien de relatief geringe omvang van De Kieviten is contact met een of meer andere verenigingen noodzakelijk om voldoende financiële capaciteit te creëren voor een atletiekbaan. Overleg met andere verenigingen om samen een plan op te stellen voor een combinatie van een atletiekbaan, met andere sportfaciliteiten, geeft de meeste kans op realisatie. Gezien de beperkte ruimte binnen Lansingerland en de keuzes die de gemeente verwoordt in de sportnota 2009 – 2013 is het de vraag of realisatie van een atletiekbaan in de komende jaren onderdeel zal zijn van het gemeentebeleid. De Kieviten zullen in ieder geval alert blijven over de ontwikkelingen. De door de Kieviten voorgestane optie is dat de gemeente of een andere overheid de baan realiseert en dat de Kieviten de baan huren voor een beperkte tijd.  Een andere mogelijkheid wordt niet als reeel geacht gezien de grote investeringen. Zolang er geen andere accommodatie beschikbaar is, zal alle energie gestoken moeten worden in de instandhouding van de huidige accommodatie, vooral in het overleg met de gemeente.

NB: vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 10 maart 2011.

Kantine

Met enige regelmaat maakt De Kieviten gebruik van de kantine van de Weidevogels, de korfbalvereniging op het sportpark aan de Merenweg. De kantinecommissie van De Kieviten doet de verzorging dan zelf.

10. SLOT


Met de hierboven genoemde beleidsdoelstellingen presenteert De Kieviten een samenhangend geheel aan maatregelen voor de komende 5 jaar. Het plan zal op de Algemene Ledenvergadering van maart 2009 aan de leden ter goedkeuring worden gepresenteerd.


Ogenblik a.u.b. ...